Obnavljanje licence

Izdvajamo novine iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se odnose na obnavljanje licence:

Zdravstveni radnik podnosi nadležnoj komori zahtev za obnavljanje licence najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Zdravstveni radnik, korisnik starosne penzije, za izdavanje i obnavljanje licence podnosi i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Zdravstveni radnik preko 70 godina starosti obnavlja licencu svakih godinu dana.

O neobnovljenoj, odnosno oduzetoj licenci, nadležna komora odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obaveštava zdravstvenu inspekciju, organizaciju obaveznog zdravstvenog osiguranja i poslodavca zdravstvenog radnika kojem je licenca oduzeta ili nije obnovljena.

Zdravstveni radnik koji ne dobije, odnosno ne obnovi licencu, pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, odnosno kojem je licenca odizeta, ne može obavljati zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

Regionalna lekarska komora Beograda će kao i do sada, 90 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata, podsećati lekare da treba da obnove licencu i dostavljati obrasce potrebne za obnavljanje licence.

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani članovi, 

Obaveštavamo Vas da je donet novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti dana 03.04.2019 godine, da je objavljen u Službenom glasniku br. 25/19 i da stupa na snagu, odnosno počinje da se primenjuje od dana 11.04.2019. godine.

Novim Zakonom su uvedene izmene u postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci.

Nastavi sa čitanjem

Predavanje 19.04.2019

U petak 19.04.2019. godine , u organizaciji Regionalne lekarske komore Beograd, koordinator Drugog projekta razvoja zdravstva Ministarstva zdravlja RS , mr.sci med. Simo Vuković, održao je akreditovano predavanje ( A- 1- 1693/18 ) sa temom "Izmene u načinu finansiranja zdravstvenih ustanova - modul 1". Predavanju su prisustvovali predstavnici zdravstvenih ustanova sa teritorije Beograda.

Nastavi sa čitanjem