Skupština i izvršni odbor- februar 2017

1
Na skupštini Regionalne lekarske komore Beograda održanoj 21.februara 2017.godine iznet je izveštaj o radu u 2017.godinu
2
Sastanak Izvršnog odbora RLK Beograda
3
RLK Beograda je omogućila lekarima Beograda besplatnu kontinuiranu medicinsku edukaciju
4
Predstavnici RLK Beograda bili su aktivno uključeni u dešavanja u kojima se odlučuje o zdravstvu
5
Na skupštini RLK-Beograda je usvojen finansijski plan za 2017.godinu.
6
Besplatne programe kontinuirane medicinske edukacije su pomogle i naše kolege iz dijaspore