Akreditacija programa KME

JAVNI POZIV Zdravstvenog saveta Srbije

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni Glasnik RS", br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika...

Više...

Zdravstveni savet Srbije

JAVNI POZIV za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Broj 153-02-3934/2012-01, od 10. 12. 2012. godine

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni Glasnik RS", br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika:

 • Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)
 • Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)
 • Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)
 • Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)
 • Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd). Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

 • od 15. do 30. januara 2013,
 • od 1. do 15. aprila 2013,
 • od 1. do 15. jula 2013. i
 • od 1. do 15. oktobra 2013. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

 1. Popunjenu "Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
 2. "Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
 3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
 4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
 5. Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
 6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
 7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.
 8. Potvrda o intelektualnoj svojini, potpisom i pečatom overena od strane organizatora programa kontinuirane edukacije.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2013, 17. maja 2013, 16. avgusta 2013. i 15. novembra 2013. godine.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić

Predsednik Zdravstvenog saveta
Prof. dr Dragan Delić

Zdravstveni savet Srbije

Potrebna dokumentacija

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

 1. Popunjenu "Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
 2. "Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
 3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
 4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
 5. Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
 6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
 7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.
 8. Potvrda o intelektualnoj svojini, potpisom i pečatom overena od strane organizatora programa kontinuirane edukacije (Obaveštenje...)

Na sastanku Radnog tela Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika održanog 17. 01. 2012. godine odlučeno je da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora.

U slučaju kada organizator nije izvorni autor materijala, neophodno je da to navede u aplikaciji (i to u okviru recenzije) i da dostavi ovlašćenje nadležnog lica za korišćenje tuđe intelektualne svojine (testova, video zapisa, slajdova i dr. ) gde će biti definisano u kom obliku i u kom obimu je dozvoljeno korišćenje tuđe intelektualne svojine.

Odluka je jednoglasno doneta zbog nastalih problema na koje nam je ukazao Evropski Resuscitacioni Savet (European Resuscitation Council), kao i Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić

Zdravstveni savet Srbije


Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi oraganizaciono-tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja (za kurseve odnosno seminare), sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za stručne sastanke), sistem za čuvanje dokumentacije, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa.

Zdravstveni savet vrednuje svaki prijavljeni program kontinuirane edukacije određivanjem odgovarajućeg broja bodova.


Postupak prijave programa

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije, program KME se prijavljuje nadležnoj komori za akredaticuju na priloženim obrazcima.

Prijava kursa, simpozijuma, kongresa (DOC)

Prijava sastanka

Prijava testa

Kriterijumi za ocenjivanje programa

Potvrda o intelektualnoj svojini

Biografija predavača

Application (english version)

Obrazce u formatu (DOC) možete popuniti, sačuvati i štampati. Overene obrazce treba priložiti uz ostalu dokumentaciju.

Više...