Kontinuirana edukacija

Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike utvrđuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja kontinuirane edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Pravilnik

Kontinuirano medicinska edukacija (KME)

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.

Kontinuirana edukacija podrazumeva:

  • Učešće na stručnim i naučnim skupovima;
  • Učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije.

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik može se stručno usavršavati kroz različite vrste kontinuirane edukacije, i to:

  • Učešćem na kongresima, simpozijumima i drugim oblicima stručnih sastanaka,
  • Učešćem na kursevima, seminarima,
  • Putem studijskih boravaka, objavljivanjem članaka u stručnim i naučnim časopisima, publikacijama,
  • Rešavanjem testova u pismenoj ili elektronskoj formi (ON-LINE edukacija).

Tema programa KE

Od ukupnog broja stečenih bodova, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca.

Ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti koje se odnose na delatnost koju zdravstveni radnik obavlja. Zakonodavac je dao mogućnost da polovina odabranih tema može biti iz oblasti van prakse kojom se bavite, a koje se odnose na delatnost rada, npr. informacione tehnologije, komunikacija, etička načela, poslovno planiranje, poznavanje propisa... Usavršavanje ovih oblasti može biti od značaja za opšte usavršavanje, ali posebnu pažnju treba obratiti na programe iz oblasti prakse koju obavljate.