Medjunarodni programi

Međunarodni kongres i simpozijum u svom naučnom ili programskom odboru mora da ima najmanje pet istaknutih stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih predavača od ukupnog broja predavača, da traje najmanje 12 sati i da se izvodi na engleskom jeziku.

Međunarodni kurs prve kategorije sadrži štampani materijal sadržaja kursa, proveru znanja nakon završenog kursa i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom. Traje najmanje šest sati. Na kursu učestvuje najmanje četvrtina stranih predavača od ukupnog broja predavača. Izvodi se na engleskom jeziku.

Ostali međunarodni kursevi su kursevi gde je najmanje jedna četvrtina stranih predavača i koji traju najmanje dva sata. Izvode se na engleskom jeziku.

Broj bodova za domaće i međunarodne kurseve dodeljuje se uzimajući u obzir sve relevantne podatke o kursu.

Izdavanje potvrde

Član LKS može podneti zahtev za izdavanje potvrde na osnovu obavljene aktivnosti KE na medjunarodnom nivou, i to za:

  • Međunarodne kongrese-simpozijume
  • Studijske boravke
  • Publikacije

Uz zahtev, neophodno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a u skladu sa članom 7 Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje KE za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

Zahtev se može podneti najkasnije godinu dana nakon obavljene aktivnosti KE.

LKS neće razmatrati nepotpune zahteve.


Više...