On-Line testovi i kursevi

ON-LINE ili tzv. elektornski kursevi i testovi kao vid edukacije podrazumevaju pohadjanje i rešavanje testova isključivo putem interneta.

Bliže informacije o registraciji i načinu pohadjanja programa nalaze se na internet stranicama organizatora.

Na koji način prijavljujem svoje učešće na međunarodnom kongresu?

Član LKS može podneti pojedinačni zahtev za izdavanje potvrde na osnovu obavljene aktivnosti KE, pa i međunarodne kongrese – simpozijume, studijske boravke i publikacije.

Uz Pojedinačni zahtev za izdavanje potvrde na osnovu obavljene aktivnosti KE, neophodno je priložiti potrebnu dokumentaciju, a u skladu sa članom 9 Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Zahtev se može podneti najkasnije godinu dana nakon obavljene aktivnosti KE.

Lekarska komora Srbije neće razmatrati nepotpune zahteve.

Kako se može definisati "međunarodno udruženje"?

Udruženje može dobiti odrednicu "međunarodno" ukoliko predstavlja asocijaciju najmanje tri nacionalnih udruženja, od kojih najviše dva mogu biti udruženja iz država poteklih od bivših republika SFRJ, ili ukoliko ima aktivne podružnice sa sopstvenim internet stranicama u najmanje 20 država sveta.

Kako se može definisati "međunarodni kongres ili simpozijum"

Kongres ili simpozijum može dobiti odrednicu "međunarodni" ako u naučnom i/ili programskom odboru kongresa ima istaknute stručnjake iz najmanje pet stranih država, od kojih najviše dve države mogu biti bivše republike SFRJ i ako se izvodi na engleskom jeziku.

Troškovi KE

Da li će poslodavac biti u obavezi da plaća troškove KE? Kako će ta oblast zakonski biti regulisana?

Osim prava i dužnosti da u toku svog rada stalno prate razvoj nauke i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređivanja kvaliteta svog rada, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika je i uslov za dobijanje, odnosno obnavljanje licence.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti je već definisao obaveze poslodavca:

 • Troškove stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika snosi poslodavac (član 181).
 • Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, dužna je da zaposlenom obezbedi plaćeno odsustvo za kontinuiranu edukaciju radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad, u skladu sa Zakonom (član 182).

Takođe, zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, dužna je da zaposlenom obezbedi stručno usavršavanje, u skladu sa ovim Zakonom, a prema planu stručnog usavršavanja u toj ustanovi ili privatnoj praksi (član 183).

Čuvanje potvrda

Da li sam u obavezi da čuvam potrvde sa programa KE kojima sam prisustvovao/la?
Da. Original potvrde o učestvovanju na akreditovanim programima KE čuvaju se do datuma isteka licence, odnosno svih 7 godina važenja licence. Na zahtev Komore, zdravstveni radnik je u obavezi da dostavi potvrde o učestvovanju na akreditovanim programima KE.

Da li mogu da učestvujem na dva različita programa KE u istom danu?

Slušaoci mogu da pohađaju samo jednu KE u toku jednog dana, a u izuzetnim okolnostima, maksimalno dve KE, i to samo ako je dobijeno odobrenje od strane Radne grupe Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE.

Produženje roka za obnavljanje licence

Pod kojim uslovima se zdravstvenom radniku može produžiti rok za ispunjenje uslova za obnavljanje licence?

U članu 13 Pravilnika navedeni su slučajevi u kojima zdravstveni radnik ima pravo na produženje roka za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence, i to za period za koji su trajali navedeni razlozi.

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa, i to u sledećim slučajevima:

 1. upućivanje na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva;
 2. izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili na drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane dalji rad kod poslodavca

Zdravstvenom radniku, bračnom drugu zaposlenog iz tačke 1) ovog člana, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa.

Ako zdravstveni radnik iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže od šest meseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta), nije ostvario uslove iz člana 9. ovog Pravilnika, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi.

Nakon prestanka trajanja navedenih razloga, odnosno po povratku na radno mesto, zdravstveni radnik nastavlja sa sakupljanjem bodova za obnavljanje licence, i to za svaku godinu važenja licence po 24 boda.

Zdravstveni radnik podnosi zahtev radi obnavljanja licence, ogranku Komore 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata, u kome podnosi dokaze da nije bio u mogućnosti da ispuni uslove za obnavljanje licence (zbog jednog ili više slučajeva navedenih u članu 13 Pravilnika), na osnovu čega se produžava rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence, za period za koji su trajali navedeni razlozi. U datom periodu zdravstveni radnik je u obavezi da sakupi bodove koje iz opravdanih razloga nije mogao da sakupi u toku perioda važenja licence.

Napomena: Preporučuje se članovima LKS koji ispunjavaju jedan ili više od navedenih uslova za produženje roka za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence, da se prijave svom ogranku. Ovo prijavljivanje ne isključuje da se dokazi o tome da član Komore nije bio u mogućnosti da ispuni uslove za obnavljanje licence moraju dostaviti i sa zahtevom radi obnavljanja licence, i to 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Promena termina KE

Ako organizator nije u mogućnosti da obavi kontinuiranu edukaciju u prijavljenom terminu, da li postoji mogućnost promene termina?

Da, ali o tome mora da obavesti Zdravstveni savet Srbije i nadležne komore zdravstvenih radnika i to najkasnije tri nedelje pre zakazanog termina održavanja programa kontinuirane edukacije.

Obaveštavanje o terminu programa KE

Da li je organizator programa kontinuirane edukacije dužan da o terminu održavanja edukacije obavesti nadležne komore zdravstvenih radnika?

Organizator obaveštava Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika najkasnije tri nedelje pre održavanja programa kontinuirane edukacije, o vremenu i mestu održavanja programa, a kod održavanja stručnog sastanka, samo u slučaju promene navedenog termina, odnosno novih termina održavanja u odnosu na prijavljene.

Ponavljanje aplikacije

Da li udruženja mogu da aplikuju istu temu na sledećem konkursu ako im je Zdravstveni savet dozvolio izvođenje programa samo u toku tri meseca ove godine?
Mogu, po uslovima iz novog konkursa.

Ponavljanje programa

Kada se programi ponavljaju u okviru važenja recenzije (12 meseci), da li predavači za isti program svaki put dobijaju dodeljene bodove?
Predavači samo jednom dobijaju bodove bez obzira koliko puta ponavljaju datu KE.

Prijava programa ustanovi

Ako se pravi program koji je namenjen i lekarima i farmaceutima, da li treba prijaviti program samo Medicinskom, ili treba prijaviti i Farmaceutskom fakultetu, odnosno da li se bodovi podjednako primenjuju i na farmaceute?

Dovoljno je prijaviti KE samo jednoj ustanovi. Važno je navesti ciljnu grupu. U ovom slučaju to su lekari i farmaceuti. Lekari i farmaceuti dobijaju isti broj bodova za istu vrstu edukacije.

Šta je "licencna godina"?

Jedna godina važenja licence traje 12 meseci i počinje sa datumom važenja licence, kako je navedeno u sledećem primeru:
Početak važenja licence 01. 01. 2009. 01. 06. 2009. 01. 09. 2009. 01. 06. 2010. 01. 10. 2010.
I godina 31. 12. 2009. 31. 05. 2010. 31. 08. 2010. 31. 05. 2011. 31. 09. 2011.
II godina 31. 12. 2010. 31. 05. 2011. 31. 08. 2011. 31. 05. 2012. 31. 09. 2012.
III godina 31. 12. 2011. 31. 05. 2012. 31. 08. 2012. 31. 05. 2013. 31. 09. 2013.
IV godina 31. 12. 2012. 31. 05. 2013. 31. 08. 2013. 31. 05. 2014. 31. 09. 2014.
V godina 31. 12. 2013. 31. 05. 2014. 31. 08. 2014. 31. 05. 2015. 31. 09. 2015.
VI godina 31. 12. 2014. 31. 05. 2015. 31. 08. 2015. 31. 05. 2016. 31. 09. 2016.
VII godina 31. 12. 2015. 31. 05. 2016. 31. 08. 2016. 31. 05. 2017. 31. 09. 2017.

Prenošenje bodova

Da li postoji mogućnost prenošenja bodova iz jedne godine važenja licence u drugu?
 • Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne u drugu godinu važenja licence.
 • Ukoliko u toku sedam godina zdravstveni radnik sakupi više od 168 bodova (za svaku godinu važenja licence po 24 boda), dozvoljeno je da u narodni period važenja licence prenese 10 bodova.
 • Ukoliko zdravstvenom radniku nakon perioda od sedam godina nedostaje najviše 24 boda, nadležna komora mu izdaje licencu ako u toku rada pod nadzorom zdravstvenog radnika koji ima licencu prikupi potreban broj bodova za obnavljanje licence.
 • Nadležna komora zdravstvenom radniku oduzima licencu u skladu sa Zakonom (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 197, stav 1, tačka 1) ako mu nakon perioda od sedam godina nedostaje više od 24 boda.

Bodovi za koautore

Da li bodove dobija samo predavač koji izlaže na seminaru, ili i ko-predavači (koautori nekog rada)?

Na seminarima, kursevima i stručnim sastancima, bodove za predavača dobija samo onaj autor koji prezentuje metodsku jedinicu. Bodove ne dobijaju koautori.

Bodovanje predavača

Koliko ukupno bodova dobija predavač na jednom kursu ako ima 2 ili više predavanja?
Predavač dobija maksimalan broj bodova za dati kurs ili stručni sastanak ili simpozijum, ali samo jednom, bez obzira da li je održao jednu prezentaciju ili više njih.

Sta je potrebno znati o akreditaciji programa?

 • Retroaktivno akreditovanje programa nije dozvoljeno.
 • Ciljnu grupu ne mogu da čine svi zdravstveni radnici. Više ciljnih grupa je dozvoljeno samo u izuzetnim situacijama (informatika, menadžment....).
 • Pravo na primedbu imaju samo lica koja smatraju da je napravljenja greška pri procesu akreditacije programa.
 • U periodu primedbi nije dozvoljena akreditacija ako je organizator dopunio svoj program KE na osnovu napomena.
 • Recezenti programa KE ne mogu da budu sa nižom stručnom spremom od onih koji izvode program KE (npr. recezenti medicinske sestre, a KE sprovode lekari).
 • Slušaoci mogu da pohađaju samo jednu KE u toku jednog dana, a u izuzetnim okolnostima maksimalno dve KE i to samo ako je dobijeno odobrenje od strane Radne grupe Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE.
 • Obavezno je da se u formularu navede cena KE po slušaocu ili da se napiše da je KE besplatna.
 • Izvršena je dopuna formulara za prijavu kursa/simpozijuma/kongresa sa sledeće dve rubrike: Da li se KE izvodi na engleskom jeziku? Navesti sve članove naučnog ili programskog odbora
 • Na gore navedeni način izvršena je dopuna i formulara na engleskom jeziku.
 • Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.

Više...