Skip to main content

Delatnost Komore

Lekarska komora Srbije je obavezna, nezavisna i profesionalna organizacija lekara - doktora medicine - koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

 

Poslovi koje komora obavlja kao javna ovlašćenja

 • Donosi Kodeks medicinske etike Komore;
 • Vrši upis lekara u Komoru i izdaje člansku kartu;
 • Izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad (licenca)
 • Vodi imenike članova Komore;
 • Vodi centralnu evidenciju svih članova Komore;
 • Vodi Imenik o izdatim, obnovljenim i oduzetim licencama;
 • Vodi Imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Komore;
 • Utvrđuje visinu mesečne članarine za članove Komore;
 • Utvrđuje jednokratni iznos naknade za upis u Imenik Komore;
 • Utvrđuje iznos naknade za izdavanje i obnavljanje licence;
 • Utvrđuje iznos naknade za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda iz evidencija koje Komora vodi;
 • Organizuje sudove časti Komore;
 • Posreduje u sporovima između članova Komore i između članova Komore i pacijenata;
 • Izdaje izvode iz Imenika Komore;
 • Izdaje uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koje predstavljaju javne isprave;
 • Izdaje identifikacioni broj članovima Komore.

 

Ostali povereni poslovi

 • Štiti profesionalne interese lekara;
 • Vodi računa o ugledu lekara;
 • Razmatra načine unapređenja uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti;
 • U saradnji sa medicinskim fakultetima, srpskim lekarskim društvom i drugim stručnim udruženjima koordinira kontinuiranu medicinsku edukaciju članova komore;
 • Vodi evidenciju prikupljenih bodova u okviru kontinuirane edukacije članova komore neophodnih za obnavljanje licence;
 • Daje mišljenje o priznavanju diploma i drugih stručnih i naučnih stepena obrazovanja lekara, stranih državljana, stečenih u inostranstvu;
 • Pokreće inicijativu za utvrđivanje profesionalnih standarda u struci radi unapređenja zdravstvene zaštite;
 • Pokreće inicijativu za uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita;
 • Pokreće inicijativu za određivanje uslova koje moraju ispunjavati državne zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža;
 • Pokreće inicijativu za donošenje zakona, propisa, uredbi i pravilnika u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;
 • Pokreće inicijativu i preduzima mere za osiguranje članova komore od lekarske greške kod nosioca osiguranja.
 • Pokreće inicijativu za pripremu normativa i kriterijuma za procenu vrednosti poslova u lekarskoj praksi i preporučuje minimalne cene usluga lekara u državnoj i privatnoj praksi;
 • U cilju zaštite članova komore reaguje na neopravdane i neutemeljene izjave u sredstvima javnog informisanja;
 • Prati stanje zaposlenosti lekara i daje predloge za njihovo zapošljavanje;
 • Osnivanjem posebnih fondova pomaže svojim članovima i njihovim porodicama;
 • Preporučuje članovima komore način obaveštavanja građana o vrstama, oblicima i metodama zdravstvene zaštite i pokreće inicijativu za preduzimanje mera predviđenih zakonom o zdravstvenoj zaštiti u slučaju nedozvoljenog reklamiranja zdravstvene delatnosti;
 • Prati, razmatra i daje mišljenje članovima o alternativnim načinima lečenja i suzbija nadrilekarstvo;
 • Preduzima mere u cilju suzbijanja rada lekara u vidu "sive" ekonomije;
 • Pruža stručnu pomoć članovima komore;
 • Daje mišljenje za dobijanje naziva primarijus članovima komore u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti;
 • Zastupa interese članova komore u privatnoj praksi kod zaključivanja ugovora sa organizacijama zdravstvenog osiguranja;
 • Sarađuje sa odgovarajućim ministarstvima, sekretarijatima i državnim organima radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka i unapređenja zdravstvene zaštite;
 • Sarađuje sa komorom stomatologa, farmaceuta i komorom biohemičara srbije radi ostvarivanja zajedničkih interesa u koordinaciji na doslednom poštovanju zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 • Ostvaruje međunarodnu saradnju sa lekarskim komorama u inostranstvu;
 • Izdaje svoje glasilo, časopise, knjige i druge publikacije iz oblasti zdravstvene zaštite i rada komore;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Statut