Obrazci i uplatnice

Akreditacija programa KE

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije, program KME se prijavljuje nadležnoj komori za akredaticuju na priloženim obrazcima.

Prijava kursa, simpozijuma, kongresa (DOC)

Prijava sastanka

Prijava testa

Kriterijumi za ocenjivanje programa

Biografija predavača

Application (english version)


Više...

Obnavljanje licence

Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence podnosi zahtev ogranku nadležne komore 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za obnavljanje licence nadležnoj komori preko ogranka komore.

Naknadu za izmenu licencnog lista u iznosu od 200.00 din treba uplatiti jednokratno na račun Lekarske komore Srbije.

Primer uplatnice (PDF)

Izmena licencnog lista

Rok za podnošenje zahteva za promenu licencnog lista je 30 dana od nastanka promena. Uz zahtev za promenu licencnog lista, lekar je dužan da podnese i zahtev za izradu nove licence.

Zahtev za izmenu licencnog lista (PDF) Zahtev izradu nove licence (PDF)

Naknadu za izmenu licencnog lista u iznosu od 200.00 din treba uplatiti jednokratno na račun Lekarske komore Srbije.

Primer uplatnice (PDF)

Izdavanje licence

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom. Pre izdavanja licence, neophodan je upis u Imenik Komore.

Naknadu za izdavanje licence u iznosu od 2000.00 din treba uplatiti jednokratno na račun Lekarske komore Srbije.

Zahtev za izdavanje licence (PDF) Primer uplatnice (PDF)

Više...

Potvrde za inostranstvo

Potvrde

Za izdavanje potvrde, izvoda ili uverenja, lekar prilaže zahtev i dokaz o plaćenoj naknadi (fotokopiju ili primerak uplatnice). Zahtev sadrži podatke o podnosiocu, kao i vrsti potvrde i svrsi (razlogu) izdavanja.

Primer uplatnice (PDF) Preuzmite zahtev (PDF)

Za izdavanje saglasnosti  za osnivanje privatne prakse, lekar prilaže zahtev i dokaz o plaćenoj naknadi (fotokopiju ili primerak uplatnice).

Zahtev sadrži podatke o podnosiocu, kao i vrsti potvrde i svrsi (razlogu) izdavanja.

Primer uplatnice (PDF) Preuzmite zahtev (PDF)

Ispis iz Imenika Komore

Ispis lekara iz Imenika Komore obavlja se pod uslovima definisanim Pravilnikom o upisu i vođenju imenika članova Lekarske komore Srbije.

Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka pri čemu više ne pripada regionalnoj komori u koju je upisan, dužan je da se prijavi u drugu regionalnu komoru u roku od 30 dana.

Pored ostalog, lekar je u obavezi da priloži i potvrdu o ispisu i izmirenim obavezama prema regionalnoj komori u koju je prethodno bio upisan.

Zahtev premeštaj (PDF)

Ukoliko ne postoji obaveza za članstvom u Komori ili član iz ličnih razloga više ne želi da bude član Komore, može da se traži ispis iz Imenika LKS.

Zahtev ispis (PDF)

Uplata članarine

Članovi Komore koji su u zaostatku sa uplatama članarine dužni su kod naknadne uplate prihvatiti naplatu pripadajuće zakonske kamate.

Izvod iz Odluke o visini naknade za članarine

Primer uplatnice (PDF) Nalog za odbijanje dela zarade (PDF) Više...

Promena regionalne Komore

Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka pri čemu više ne pripada regionalnoj komori u koju je upisan, dužan je da se prijavi u drugu regionalnu komoru u roku od 30 dana.

Rešenje o ispisu iz regionalne komore izdaje se na zahtev člana komore.

Zahtev (PDF)

Upis ustanove u Imenik Komore

Državne zdravstvene ustanove

Državne zdravstvene ustanove su u obavezi da izvrše prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Preuzmite prijavu (PDF)


Privatne zdravstvene ustanove

Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su da izvrše prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Preuzmite prijavu (PDF)


Nezdravstvena ustanove koja zapošljava lekare

Osnivač privatne nezdravstvene ustanove, kao i direktor državne nezdravstvene ustanove koja zapošljava lekare dužne su da izvrše prijavu svoje ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Preuzmite prijavu (PDF)

Više...

Upis lekara u Imenik Komore

Za upis u Imenik Komore, lekar je u obavezi da odgovarajućoj regionalnoj komori podnese:

  1. Ispunjen zahtev za upis;
  2. Ispunjen evidencioni list i nalog za odbijanjem dela neto lične zarade na ime članarine;
  3. Fotokopiju lične karte;
  4. Fotokopije ili drugi primerak uplatnica o izmiranim naknadama za upis u Imenik Komore.

Napomena: Ako je lična karta sa čipom, neophodno je dostaviti kopiju očitane lične karte.

Preuzmite obrazce (PDF) Primer uplatnice (PDF) Više...