Upis lekara u imenik Komore

Članstvo u komori je obavezno za sve doktore medicine, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i u drugim oblicima zdravstvene službe (privatna praksa).

Članstvo u komori je obavezno i za zdravstvene radnike koji kao profesiju obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno u školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom.

Upis lekara obavlja se na osnovu zahteva lekara, koji ispunjava uslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i odgovarajućim pravilnikom, u regionalnoj komori kojoj lekar pripada na osnovu mesta stalnog boravka.

Lekar je u obavezi da odgovarajućoj regionalnoj komori podnese:

 1. Ispunjen zahtev za upis;
 2. Ispunjen evidencioni list i nalog za odbijanjem dela neto lične zarade na ime članarine;
 3. Fotokopiju lične karte;
 4. Fotokopije ili drugi primerak uplatnica o izmiranim naknadama za upis u Imenik Komore.

Napomena: Ako je lična karta sa čipom, neophodno je dostaviti kopiju očitane lične karte.

Preuzmite obrazce Primer uplatnice Preuzmite nalog


Pored gore navedenog, potrebno je dostaviti overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • Overenu fotokopiju diplome Мedicinskog fakulteta;
 • Overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom ispitu;
 • Overenu fotokopiju diplome o specijalizaciji;
 • Overenu fotokopiju diplome o užoj specijalizaciji;
 • Overenu fotokopiju uverenja o stečenom zvanju Primarijus;
 • Overenu fotokopiju diplome o magisteriju/doktoratu;
 • Overenu fotokopiju odluke o izboru zvanja docenta, vanrednog ili redovnog profesora;
 • Rešenje Ministarstva zdravlja o upisanoj specijaliza ili subspecijalizaciji (za specijalizante);
 • Potvrda zdravstvene ustanove o stažu (za stažiste);
 • Uverenje Nacionalne sluzbe za zaposljavanje (za nezaposlene);
 • Jednu fotografiju (35 x 30 mm).

Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su dodatno da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu privatne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

 • Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove;
 • Overenu fotokopiju rešenja Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje poslova zdravstvene delatnosti;
 • Rešenje Agencije za privredne registre;
 • Poreski identifikacioni broj (PIB);
 • Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojima je osnivač privatne ustanove zaključio ugovor o redovnom ili dopunskom radu.
 • Obrazac za prijavu privatne zdravstvene ustanove;
 • Nalog za osnivače.

Lekari zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač privatne zdravstvene ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

Dokumentacija se može poslati poštom, predati lično ili preko kurira u prostorije nadležne regionalne Komore.

Pri upisu u Komoru, lekaru se dodeljuje identifikacioni broj (sadrži šest cifara, pri čemu prva cifra označava broj regionalne komore u koju je lekar upisan, dok preostalih pet cifara označavaju redni broj pod kojim je lekar upisan u Imenik).

Izvršni odbor regionalne komore odlučuje o zahtevu za upis i donosi rešenje o upisu u Imenik Komore u roku od 15 dana od podnošenja zahteva.

Nakon upisa u Komoru lekaru se izdaje članska karta.


Dokumenta:

Statut LKS

Evidencioni list i druge obrazce možete popuniti u Acrobat Readeru, sačuvati i štampati. Overene (potpisane) obrazce priložiti uz ostalu dokumentaciju.

Više...

Štampa