STATUT Lekarske komore Srbije

Lekarska komora Srbije je obavezna, nezavisna i profesionalna organizacija lekara - doktora medicine - koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

Statutom Lekarske komore Srbije (u daljem tekstu Komora) bliže se uređuju: naziv, sedište, unutrašnja organizacija i rad Komore, poslovi koje Komora obavlja u okviru zakonskih ovlašćenja, način obavljanja poslova Komore, sastav, način i postupak izbora i nadležnost organa Komore, broj članova u organima Komore, način izbora i opoziva članova u organima Komore, organ Komore koji imenuje posrednika, postupak posredovanja; organ Komore koji obrazuje sudove časti, sastav sudova časti, uslov i načini izbora i razrešenja sudija, nadležnost sudova časti, lakše i teže povrede profesionalnih dužnosti i ugleda člana Komore, postupak pre sudom časti, izricanje mera, način izvršenja izrečenih mera i rokovi za pokretanje postupka i izvršenje mera, kao i druga pitanja od značaja za rešavanje sporova, prava i dužnosti članova Komore, ogranci Komore, organizacija i organi ogranaka Komore i njihovo sedište, obavljanje stručnih poslova za Komoru, posredovanje u sporovima, stručna služba Komore, opšti akti Komore, finansiranje Komore kao i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

("Sl. glasnik RS", br. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011 - odluka US, 43/2011 i 22/2012)

Preuzmite Statut

Izmene i dopune Statuta LKS

Na osnovu odredbe iz člana 19. stav 2. tačka 1) Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 99/10), kao i odredbe iz člana 27. stav 1. alineja a) tačka 1) Statuta Lekarske komore Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 111/06, 68/08, 14/10, 36/11 i 43/11), Skupština Lekarske komore Srbije, na svojoj 6. redovnoj sednici, koja je održana 24 - 25. februara 2012. godine u Beogradu, donela je sledeće Izmene i dopune Statuta LKS (objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 22/2012 od 23. marta 2012. godine).


Više...