Podaci o članovima

Do 18.08.2016. godine, u Imenik Regionalne lekarske komore Beograda upisano je ukupno 13332 lekara. Više informacija o strukturi članova dati su u tabeli i dijagramu koji slede.

 

{flashchart height="500" width="100%" data="13332,10707,9120,2329,612,9076,4253,4661,4253" type="bar_dome" x_axis_labels="Ukupno,Aktivni,Zaposleni u državnoj ustanovi,Zaposleni u privatnoj ustanovi,Osnivači privatne ustanove,Sa specijalizacijom,Bez specijalizacije,Muški,Ženski" x_label_rotate="40" y_legend="Broj lekara" multibar_color="1" tooltip="#val# lekara" }sample01{/flashchart}


 

Podaci o upisanim lekarima
ukupno upisanih lekara 13332
aktivnih lekara 10707
lekari koji rade u državnom sektoru 9120
lekari koji rade u privatnom sektoru 2329
lekari osnivači privatnih ustanova 612
lekari sa specijalizacijom 9076
lekari bez specijalizacije 4253
muški 4661
ženski 4253

 

Iz Statuta Komore

Članstvo u komori je obavezno za sve doktore medicine, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i u drugim oblicima zdravstvene službe (privatna praksa).

Članstvo u komori je obavezno i za zdravstvene radnike koji kao profesiju obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno u školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom.

 


Više...