Skip to main content

Održan kurs „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“

Poštovane koleginice i kolege,

U prisustvu eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva u Hotelu M, 12. novembra 2021. godine, održan je nacionalni kurs pod nazivom „Kako napisati naučni rad za publikovanje u domaćem časopisu“.

Kurs su otvorile i pozdravni govor uputile predsednica Regionalne lekarske komore Beograda prof dr Olga Popović, predsednica Posebnog odbora za medicinsko obrazovanje RLK Beograda prof. dr Sandra Šipetić Grujičić.

U okviru ovog Kursa analizirana je struktura naučnog rada i način pisanja svakog njegovog dela: sažetak, uvod (uključujući cilj), metode, rezultati, diskusija, zaključak, literatura i zahvalnica. Veštine koje su savladane odnose se na pisanje originalnog naučnog rada prema zahtevu domaćeg časopisa, korektno sa stavljanjem sažetka rada, korekciju publikovanih grafikona i tabela, pravilno navođenje literature u tekstu, kao i na primenu različitih statističkih testova u zavisnosti od zadataka.         

Poseban deo je bio posvećen pripremi rada za publikovanje u časopisu, šta je to recenzija rada i kako je najbolje dati odgovor na primedbe recenzenata. Takođe, sagledani su osnovni etički aspekti istraživanja i publikovanja. Svet nauke u potpunosti zavisi od integriteta, tj. moralnih i iskustvenih karakteristika, onih koji su uključeni u sve aspekte istraživanja i publikovanja. Od vitalne je važnosti da istraživači, autori radova, recenzenti, i urednici časopisa budu potpuno informisani o etičkim standardima, da ih razumeju i prihvate i da svakodnevno rade u skladu sa njima. Etika je nauka o moralu i predstavlja osnov za realizaciju istraživanja i publikovanja. Veštine koje su savladane u ovom delu odnose se na pisanje informativnog pristanka i molbe etičkom komitetu da bi se odobrilo planirano istraživanje.

Tokom ovog Kursa razmenjena su znanja, mišljenja i iskustva vezana za pisanje naučnih radova u časopisima.

Kurs je bio besplatan i nosio je 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike.