Javni poziv za akreditaciju programa KE

Zdravstveni savet Srbije

Broj: 153-02-4294/2013-01
Datum: 02. 12. 2013.
Beograd

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni Glasnik RS", br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika:

 • Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)
 • Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)
 • Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)
 • Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)
 • Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd). Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

 • od 15. do 30. januara 2014,
 • od 1. do 15. aprila 2014,
 • od 1. do 15. jula 2014. i
 • od 1. do 15. oktobra 2014. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

 1. Popunjenu "Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
 2. "Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
 3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
 4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
 5. Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
 6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
 7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.
 8. Potvrda o intelektualnoj svojini, potpisom i pečatom overena od strane organizatora programa kontinuirane edukacije.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 3. marta 2014, 19. maja 2014, 18. avgusta 2014. i 17. novembra 2014. godine.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić

Predsednik Zdravstvenog saveta
Prof. dr Dragan Delić


Zdravstveni savet Srbije

Štampa