Skip to main content

Članarina

Članom 32. „Zakona o komorama zdravstvenih radnika” propisano je da su "članovi komore dužni da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u imenike, kao i druge nadoknade za rad komore, u skladu sa zakonom."

Plaćanje članarine se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za članarinu koju je donela Skupština LKS.

Odluke o visini naknade za izdavanje licence i privremene licence, upis i imenik Komore, izdavanje izvoda, uverenja i potvrda, kao i naknade za članarinu za 2015 godinu, stupile su na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS (br. 29/2015).

OBRAČUN ČLANARINE

Članarina za doktore medicine (u daljem tekstu: lekare), koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama (osnovane sredstvima u državnoj ili privatnoj svojini) i u privatnoj praksi, u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom, za osnivače zdravstvenih ustanova, osnovane sredstvima u privatnoj svojini i osnivače privatne prakse, iznosi 0,8% neto mesečne zarade, i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno.

Članarina za lekare dobrovoljne članove iznosi 0,8% od neto mesečne zarade, odnosno mesečnih primanja i ne može biti niža od 400,00 dinara mesečno, osim za nezaposlene lekare, za koje članarina iznosi 10,00 dinara mesečno.

Plaćanja članarine privremeno se oslobađaju lekari koji ne ostvaruju dohodak zbog: porodiljskog odsustva, neplaćenog odsustva, služenja vojnog roka ili dužeg bolovanja od 60 dana, pri čemu su dužni da dostave odgovarajuću potvrdu Regionalnoj lekarskoj komori Beograda.

UPLATA ČLANARINE

Članarina se uplaćuje na tekući račun Regionalne lekarske komore Beograda broj 220-119551-48  uz obavezne naznake:

  1. svrha doznake: članarina
  2. poziv na broj: PIB ustanove (za ustanove), odnosno JMBG člana (za članove)

Za uplaćenu članarinu, ustanove gde su lekari zaposleni ili poslodavac obavezni su da Regionalnoj lekarskoj komori dostavljaju spiskove lekara za koje je uplaćena članarina.

Spisak treba da sadrži sledeće podatke:

  1. ime i prezime lekara,
  2. JMBG,
  3. opštinu boravka,
  4. osnovicu obračuna i
  5. iznos obračunate i uplaćene članarine.

Članarina može da bude uplaćivana i putem naloga za uplatu mesečne članarine overenog u računovodstvu svoje zdravstvene ustanove.

Nalog za uplatu mesečne članarine

Članovi Komore koji su u zaostatku sa uplatama članarine dužni su kod naknadne uplate prihvatiti naplatu pripadajuće zakonske kamate.

Za sve dodatne informacije u vezi članarine i dostavu dokumentacije komori možete nas kontaktirati putem e-maila Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.