Skip to main content

Ispis lekara iz Komore

Promena prebivališta na teriroriju druge RLK 
Nepostojanje obaveze za članstvom u LKS

Ispis lekara iz Imenika Komore obavlja se pod uslovima definisanim  Pravilnikom o upisu i vođenju imenika članova Lekarske komore Srbije.

Ispis zbog promene prebivališta na teriroriju druge RLK

Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka pri čemu više ne pripada regionalnoj komori u koju je upisan, dužan je da se prijavi u drugu regionalnu komoru u roku od 30 dana.

Pored ostalog, lekar je u obavezi da priloži i potvrdu o ispisu i izmirenim obavezama prema regionalnoj komori u koju je prethodno bio upisan.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ispis zbog nepostojanja obaveze za članstvom u LKS

Ukoliko ne postoji obaveza za članstvom u Komori ili član iz ličnih razloga više ne želi da bude član Komore, može da se traži ispis iz Imenika LKS.

Zahtev za prestanak članstva na lični zahtev