Skip to main content

Licenca

Prva licenca

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

Uz zahtev za izdavanje licence, zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

Izmena licencnog lista

Lekar je obavezan da promeni licencni list ako unutar važenja licence:

 • Promeni ime ili prezime
 • Završi specijalizaciju ili subspecijalizaciju
 • Stekne zvanje primarijusa, docenta, magistra ili doktora nauka
 • Promeni mesto stalnog boravka u drugi region pri čemu dobija novi broj licence

Rok za podnošenje zahteva za promenu licencnog lista je 30 dana od nastanka promena. Uz zahtev za promenu licencnog lista, lekar je dužan da podnese i zahtev za izradu nove licence

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Uz zahtev izmenu licencnog lista i fotokopiju uplatnice o plaćenoj naknadi za izdavanje novog licencnog lista na žiro račun Lekarske komore Srbije komori dostavlja dokumentaciju u zavisnosti od svrhe izmene licencnog lista

 

PROMENA PREZIMENA

U slučaju promena imena i/ili prezimena, zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju rešenja o promeni imena i/ili prezimena ili fotokopiju Izvoda iz matične knjige venčanih;
 • Fotokopiju lične karte. Ako je lična karta sa čipom, neophodno je dostaviti kopiju očitane lične karte.

SPECIJALISTI

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence položi specijalistički ili ispit iz uže specijalnosti dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru Zdravstveni radnik koji obavlja specijalističku delatnost, pored ovih dokumenata, uz zahtev za izdavanje licence dostavlja i sledeću dokumentaciju:

 • Overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom specijalističkom ispitu stečenu u inostranstvu;
 • Overenu fotokopiju diplome o položenom ispitu iz uže specijalnosti, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom ispitu iz uže specijalnosti stečenu u inostranstvu.

STICANJE NAZIVA/ZVANJA

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence stekne stručni naziv primarijus ili nastavno-naučno zvanje (docent, vanredni profesor, redovni profesor, magistar, doktor nauka), dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru. Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv, dostavlja overene fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu radi izdavanja nove licence sa istim licencnim brojem i periodom važenja.

Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi, nadležna komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.

PROMENA KOMORE

Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka tako da više ne pripada regionalnoj komori u koju je upisan, dužan je da se prijavi u drugu regionalnu komoru u roku od 30 dana.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Privremena licenca

Zdravstveni radnik koji je strani državljanin može, izuzetno, da obavlja određene poslove zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, odnosno kod drugog pravnog lica koje obavlja zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pod uslovom da je dobio privremenu licencu u Republici Srbiji u skladu sa ovim zakonom.

Privremena licenca može da se izda zdravstvenom radniku koji je strani državljanin ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje oblast zapošljavanja stranih državljana u Republici, ispunjava i sledeće uslove:

 • da je dobio pismeni poziv od zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, odnosno drugog pravnog lica koje obavlja zdravstvenu delatnost u skladu sa ovim zakonom za privremeno, odnosno povremeno obavljanje određenih poslova zdravstvene zaštite
 • da ima licencu za rad, odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa iz države u kojoj ima prebivalište, odnosno boravište
 • da primenjuje zdravstvene tehnologije koje se obavljaju u Republici Srbiji, odnosno da primenjuje zdravstvene tehnologije koje se ne primenjuju u Republici Srbiji a za koje je izdata dozvola za korišćenje novih zdravstvenih tehnologija u skladu sa ovim zakonom, odnosno da primenjuje metode i postupke lečenja, kao i upotrebu lekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Privremenu licencu izdaje nadležna komora zdravstvenih radnika.

Privremenu licencu nadležna komora može da izda najduže na period od 180 dana u toku jedne kalendarske godine.

Naknada za izdavanje privremene licence stranom državljaninu iznosi 10.000 dinara.

Zdravstveni radnik koji je dobio privremenu licencu u skladu sa ovim članom, ima pravo i na osiguranje za slučaj lekarske greške, u skladu sa zakonom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • fotokopija pasoša
 • popunjen zahtev za izdavanje privremene licence
 • licenca matične države – fotokopija
 • ugovor o radu 
 • pozivno pismo (za rad u Srbiji)
 • uplata na 10000,00 rsd

Ukoliko lekar prvi put vadi privremenu licencu potrebno je uraditi upis u imenik komore