Skip to main content

Upis lekara u imenik lekarske komore 

Članstvo u komori je obavezno za sve doktore medicine, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i u drugim oblicima zdravstvene službe (privatna praksa).

Članstvo u komori je obavezno i za zdravstvene radnike koji kao profesiju obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zavodskih sankcija, u državnim organima, na fakultetima, odnosno u školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada koje obrazuju poslodavci i u drugim ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa zakonom.

Upis lekara obavlja se na osnovu zahteva lekara, koji ispunjava uslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i odgovarajućim pravilnikom, u regionalnoj komori kojoj lekar pripada na osnovu mesta stalnog boravka.

Upis doktora medicine u Lekarsku komoru Srbije vrši se upisom u odgovarajuću regionalnu komoru na osnovu mesta stalnog boravka.
U Regionalnu lekarsku komoru Beograda upisuju se samo lekari čija je adresa stalnog boravka na teritoriji Beograda.

Lekar je u obavezi da odgovarajućoj regionalnoj Komori podnese:

 1. ispunjen zahtev za upis
 2. ispunjen evidencioni list
 3. fotokopiju lične karte
 4. overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • diploma medicinskog fakulteta,
  • potvrda o položenom državnom ispitu,
  • diploma specijalizacije,
  • diploma uže specijalizacije,
  • potvrda o primarijatu, magisteriju ili doktoratu,
  • potvrda zdravstvene ustanove o stažu (za stažiste),
  • rešenje Ministarstva zdravlja o upisanoj specijalizaciji ili subspecijalizaciji (za specijalizante)
 5. fotokopije ili drugi primerak uplatnica o izmirenim naknadama prema Komori
 6. fotokopiju naloga računovodstvu za plaćanje članarine, overenog u računovodstvu
 7. jednu fotografiju (35 x 30 mm) za člansku kartu, sa imenom i prezimenom na poleđini
 8. Potvrdu da je u radnom odnosu i poslovima koje neposredno obavlja ili fotokopiju Ugovora o radu;
  • Potvrdu sa biroa ukoliko je nezaposlen

Dokumentacija se može poslati poštom, predati lično ili preko kurira u prostorije nadležne regionalne Komore.

Pri upisu u Komoru, lekaru se dodeljuje identifikacioni broj (sadrži šest cifara, pri čemu prva cifra označava broj regionalne komore u koju je lekar upisan, dok preostalih pet cifara označavaju redni broj pod kojim je lekar upisan u Imenik).

Izvršni odbor regionalne komore odlučuje o zahtevu za upis i donosi rešenje o upisu u Imenik Komore u roku od 15 dana od podnošenja zahteva.

Nakon upisa u Komoru lekaru se izdaje članska karta.