Skip to main content

Upis ustanove

Osnivači privatnih zdravstvenih ustanova dužni su dodatno da izvrše prijavu privatne zdravstvene ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Privatne zdravstvene ustanove

Za prijavu privatne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

  • Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove;
  • Overenu fotokopiju rešenja Ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje poslova zdravstvene delatnosti;
  • Rešenje Agencije za privredne registre;
  • Poreski identifikacioni broj (PIB);
  • Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojima je osnivač privatne ustanove zaključio ugovor o redovnom ili dopunskom radu.
  • Nalog za osnivače.

Lekari zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač privatne zdravstvene ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

Dokumentacija se može poslati poštom, predati lično ili preko kurira u prostorije nadležne regionalne Komore.

Državne zdravstvene ustanove

Državne zdravstvene ustanove su u obavezi da izvrše prijavu državne zdravstvene ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu državne zdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

  1. Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu zdravstvene ustanove
  2. Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojima je zdravstvena ustanova zaključila ugovor o redovnom ili dopunskom radu.

NEZDRAVSTVENa USTANOVa KOJA ZAPOŠLJAVA LEKARE

Osnivač privatne nezdravstvene ustanove, kao i direktor državne nezdravstvene ustanove koja zapošljava lekare dužne su da izvrše prijavu svoje ustanove nadležnoj regionalnoj Komori kojoj pripradaju na osnovu adrese ustanove.

Za prijavu nezdravstvene ustanove potrebno je dostaviti:

  1. Popunjenu, potpisanu i overenu prijavu ustanove
  2. Spisak lekara sa navedenim specijalnostima i opštinama stalnog boravka sa kojima je ustanova zaključila ugovor o redovnom ili dopunskom radu

Lekari zaposleni u nezdravstvenoj ustanovi mogu se upisati u Komoru tek nakon što osnivač, odgovorno lice ili jedan od zaposlenih lekara te ustanove izvrši prijavu ustanove nadležnoj regionalnoj Komori.

Obrazac za prijavu nezdravstvene ustanove